DSCN0181.jpg
DSCN0181.jpg
DSCN0181.jpg
DSCN0181.jpg

Terms & Conditions


SCROLL DOWN

Terms & Conditions


 
 

 

Algemene voorwaarden en bepalingen van Thelma Coffee & Design

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Wat?

De hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend,

definiëren de rechten en verplichtingen van beide partijen. Door een bestelling te

plaatsen of bij ander gebruik van de website, bevestigt de gebruiker onherroepelijk

dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en er tevens mee akkoord gaat.

Wanneer deze algemene voorwaarden niet in de moedertaal van de gebruiker

geschreven zijn, kan dit hem geenszins vrijstellen van de toepassing ervan.

Gebruikers die een aankoop wensen te doen op deze website verklaren dat zij de

volledige rechtsbevoegdheid hebben om dit te doen.

In wat volgt, verwijzen de termen ‘THELMA COFFEE & DESIGN’ of ‘wij’ of ‘ons’ naar de eigenaars van deze

website. ‘Je’ of ‘jij’ verwijst naar de koper of gebruiker.

Wij hebben het recht om de voorwaarden aan te passen. Uiteraard zullen eventuele

wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden slechts van toepassing zijn op bestellingen

die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 

2. Wie

THELMA & CO bvba

Vaartstraat 12

3000 Leuven

BTW BE0642750803

Contact: 

t. 0032 491 063 523

w.  www.thelmacoffeedesign.com 

e. vandenberghe.kat@gmail.com

 

3. Toepassing

De algemene voorwaarden zoals hier beschreven, worden toegepast op alle

bestellingen en verkooptransacties via de website (en meer specifiek: webshop) van

THELMA COFFEE & DESIGN: www.thelmacoffeeedesign.com.

Dit met betrekking tot de op de website aangeboden

producten. Dit betekent tevens dat je, door een bestelling te plaatsen, deze

voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

 

4. Prijzen en beschikbaarheid

Prijs- en andere vermeldingen op de website van THELMA COFFEE & DESIGN binden ons niet, behalve

indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Wij garanderen niet dat alle

producten die op de webshop van THELMA COFFEE & DESIGN geadverteerd worden, beschikbaar zijn. Wij

behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, bepaalde

producten te wijzigen, uit het assortiment te nemen, of niet langer beschikbaar te

stellen.

 

5. Levering

THELMA COFFEE & DESIGN levert in de BENELUX, Duitsland en Frankrijk. Als je vragen hebt over een

eventuele levering in een ander land, neem dan contact met ons op via

vandenberghe.kat@gmail.com, dan bekijken we wat mogelijk is.

De levering zal uiteraard zoveel mogelijk gebeuren binnen het tijdstip dat bij de

orderbevestiging werd meegedeeld. Wij werken voor de verzending van onze

goederen samen met DHL. Levering kan naar een thuisadres of naar een DHL Pick-

up Point (enkel Benelux). Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of

diefstal van onze goederen tijdens het verzenden via DHL. Goederen verzonden met

DHL zijn voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Bij

problemen met het ontvangen van de goederen, kan de koper zich steeds wenden

tot de transporteur met vermelding van deze barcode.

Binnen België wordt het pakket normaal binnen 3 à 5 werkdagen geleverd, voor de

andere landen kan dit 1 tot 3 dagen langer zijn. Je bent als koper zelf

verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen, wat aanleiding kan

geven tot extra kosten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op onze website de

prijzen exclusief transport en levering van de goederen. De kosten van transport en

levering worden apart vermeld. Leveringstermijnen van producten worden door ons

steeds bij benadering meegedeeld en binden ons niet. Geen enkele vertraging in

levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van

schadevergoedingen ten voordele van jou als koper, tenzij er sprake is van

opzettelijke vertraging. Daaronder verstaan wij een vertraging, door ons toedoen,

van meer dan 14 dagen na de door ons meegedeelde levertermijn.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Wanneer wij producten

niet kunnen leveren, betalen wij aan jou de betaalde sommen terug zonder interest of

vergoeding.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven in volle eigendom van THELMA COFFEE & DESIGN tot de koper de volledige prijs,

inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen betaald heeft.

Bij niet betaling behouden wij ons het recht de goederen terug te nemen, van

rechtswege en op kosten van de Koper.

 

7. Klachten

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde producten dienen schriftelijk

aanTHELMA COFFEE & DESIGN te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen 7

dagen na levering.

 

8. Verzakingsrecht

Je bestelling ontvangen en toch niet tevreden? Je kan van de aankoop afzien

binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Als je van deze

mogelijkheid gebruik wil maken, dien je dit schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar

te maken, met vermelding van het bestelnummer. Vervolgens dien je het artikel

binnen 7 dagen na aanmelding van de retour in originele, ongeopende en

verkoopbare staat aan THELMA COFFEE & DESIGN terug te zenden, dit op eigen risico en kosten. Wij

betalen je dan de aankoopprijs (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug

binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel. Als de verpakking van

het item beschadigd is, krijg je 50% van het aankoopbedrag terug. Als je je aankoop

wil wisselen voor een ander product of een andere maat (en dus geen terugbetaling

wenst), moet je dit duidelijk vermelden in de schriftelijke aanvraag. De

verzendkosten hiervan moeten door jou als koper gedragen worden. Goederen die

specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn worden niet teruggenomen.

 

9. Overmacht

Als een vertraging of het niet nakomen van een afspraak wordt veroorzaakt door

gebeurtenissen en omstandigheden buiten onze controle, zijn wij hiervoor niet

aansprakelijk. In geval van vertraging door overmacht zullen wij de bestelling leveren

zo snel als mogelijk en redelijk is gezien de omstandigheden.

 

10. Scheidbaarheid

Voor zover bepalingen in de hierboven beschreven algemene voorwaarden geheel of

gedeeltelijk ongeldig zijn geworden (bijvoorbeeld voor een bepaald artikel), blijven de

overige voorwaarden van kracht. De ongeldige bepaling kan eventueel vervangen

worden door een wettelijke bepaling.

 

11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen jou en THELMA COFFEE & DESIGN is het Belgisch recht van toepassing. De

Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van

het gerechtelijk arrondissement Leuven.

 
 
DSCN0181.jpg

Shipping


Shipping


SHIPPING

 
 

Costs depend on your country:
IN STORE: free

BELGIUM: 8 euro

Europe: 13 euro

 

 
 
DSCN0181.jpg

return policy


return policy


return policy

 
 

 

You’ve received your order and you’re not completely satisfied?  No worries.  You can return your item(s) within a period of 14 days after delivery.  When you want to return something, please send us an e-mail to confirm your return (vandenberghe.kat@gmail.com).  Make sure you mention your order number. Then send us back the parcel within 7 days.  Shipping is at your own costs and risk.  All items must be in original & unopened packaging, ready to sell.  We will refund the purchase price (shipping fee excluded) within 30 days after receiving your parcel.  When the packaging is damaged in a way the product is no longer salable, we will pay back 50% of the original price.
When you wish to change your order for another product or another size (instead of a refund), please make sure you describe this in your e-mail to us.  Shipping will be at your own cost.  
Items especially designed for you or made to order can not be returned.